Judges

All Breeds

Name
Profile
NAWAB NAZEER YAR JUNG
MR. S. PATHY
MR. PHILIP JOHN
MR. C. V. SUDARSAN
MR. MUNCHERJI N. M. N. CAMA
MR. N. RADHAKRISHNAN
MR. RAJENDRA M. SALVI
DR. MATHEW C. JOHN
MR. D. KRISHNAMURTHY
MR. RAJIV SHANDILYA
MR. MUKUL VAID
NAWAB MOHAMMED MUNEER BIN JUNG
MR. SHHARAT SHARMA
MR. JAVINDER SINGH PAWAR
MR. SHYAM MEHTA
MRS.ANJELI VAID
MRS.YASHODHARA HEMCHANDRA
MR.T.PREETHAM
MR.K.K.TRIVEDI
MR.YOGESH TUTEJA
RANJEET S.MUNJAL
MR.C.A.MARTINS

Gun Dogs

Name
Profile
MR. P. BALASUBRAMANIAN

German Shepherds

Name
Profile
NAWAB MOHAMMED MUNEER BIN JUNG
MR. SANJAY DESAI
MR. SANJIT KUMAR MOHANTY

Great Danes

Name
Profile
MS.GAURI NARGOLKAR
MR. VIDHYA RATAN

Obedience

Name
Profile
MR. GOBARDHAN CH. PATTANAYAK
MR. R. C. LINGAM
MR. MUNCHERJI N. M. N. CAMA
MR. NAWAB NAZEER YAR JUNG
MR. C. R. PATNAIK
MR. RAJENDRA M. SALVI
MR. J. RANGARAJAN
MR. MATHEW PRAKASH BUTT
 

Copyright @ 2018 The Kennel Club of India